Общи условия за ползване на https://krushka.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Този документ съдържа общите условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на клиентите си и условията на ползване на https://krushka.bg включително и сключване на покупко – продажба с електронния магазин.

 1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД

Адрес: Варна, ул. Васил Априлов 14, ет.1;

Булстат: BG206022895

Тел. 0882 361060; 0882 359206

e-mail: polar-sales@abv.bg

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни
 • Комисия за защита на потребителите
 1. ДЕФИНИЦИИ

Търговец – ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което ползва сайта по какъвто и да е начин, включително разглеждане, ползване на функционалностите, създаване на поръчки, закупуване на стоки, връщане на стоки и други и спазва настоящите Общи условия.

Сайт – домейна www.krushka.bg и неговите поддомейни, собственост на ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД

Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница https://krushka.bg/

Общи условия – означава настоящите общи условия. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на https://krushka.bg/ (с изключение на линка към настоящите Общи условия), клиентът се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия за използване на този онлайн магазин.
ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.
Лични данни – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Акаунт – регистрация в https://krushka.bg/ , създадена от клиент, чрез негов имейл адрес и парола, която му позволява да изпрати поръчка/сключи договор за покупко-продажба и която съдържа информация относно потребителя и историята на действията му.
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Търговеца, намерението си за закупуване на Стоки от https://krushka.bg/
Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба.
Договор за покупко-продажба от разстояние – Договор, сключен от разстояние, между Търговеца и Клиента за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена и при спазване на настоящите общи разпоредби. За избягване на съмнения се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор сключен от разстояние.

Съдържание – всяка информация, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни и други, предоставена от Търговеца на Клиента чрез този електронен магазин, информация за продукти, услуги, цени, отстъпки, съобщения изпратени посредством всякакви комуникационни средства.
Доставка – реално предаване на владението върху поръчаната и заплатена стока.
Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Клиента адрес.

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  4.1. Общите условия са задължителни за всички Клиенти на http://bg.elmarkstore.eu/
  4.2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време от страна на Търговеца, като последния ще информира Клиентите си чрез публикуване на промените в електронния магазин. Всеки клиент има задължението да следи за евентуални промени в Общите условия.
  4.3. Всяко използване на електронния магазин означава, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва Общите условия безусловно, както и дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.
  4.4. Чрез използване на онлайн магазина и неговото съдържание, Клиентът носи отговорност за всички причинени на Търговеца или трети лица имуществени вреди, настъпили поради негово действие и/или бездействие.
  4.5. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите условия или части от тях, той се задължава да не използва електронния магазин по смисъла на настоящите Общо условия.
  4.6. Клиентът има право да оттегли съгласието си с Общите условия в случай, че няма задължения към ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД и ако не е стартиран договор за покупко-продажба.
  4.7. https://krushka.bg/ е достъпна само за Клиенти с местожителство България. С използването на онлайн магазина, Клиентът декларира, че има навършени 18 години и че данните, предоставени от него са истински. За ползването на неистински данни, Клиентът носи наказателна отговорност.
  4.8. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия документ и всеки договор от разстояние на трето лица, като ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения. Клиентите ще получат писмено уведомление за прехвърляне на правата.
  4.9. Ако някоя от разпоредбите в Общите условия се окаже недействителна или неприложима, то това не поражда недействителност и на останалите разпоредби.
 2. СЪДЪРЖАНИЕ
  5.1. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД се стреми да поддържа акуратността на предоставената към Клиента информация посредством електронния магазин.
  5.2. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД няма претенции за изчерпателност на информацията.

5.3. Изображенията на продуктите имат информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в този електронния магазин. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива визуални несъответствия.

5.4. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД не носи отговорност за технически грешки и неточностите в описанието или в снимките на продуктите, цените на продуктите, както и за евентуална външна злонамерена намеса въпреки нашите усилия. При наличие на такива моля сигнализирайте за тяхното отстраняване.

5.5. Характеристиките или цените на продуктите могат да бъдат променяни по всяко време и е възможно да съдържат грешки.

5.6. Възможно е в електронния магазин да се съдържат линкове към други сайтове. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД не носи отговорност за информацията и поверителността на сайтове, които не администрира.

5.7. https://krushka.bg/ не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него възникнат вреди за Клиента, за които е необходим ремонт или поправка. Всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са изцяло за сметка на Клиента.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

6.1. Клиентите използват интерфейса на https://krushka.bg/ за да сключват договори за покупко – продажба на предлаганите стоки в електронния магазин.

6.2. Договорът се сключва на български език и представлява настоящите Общи условия, достъпна адрес https://krushka.bg/ Спецификите на отделните договори са описани във всяка потвърдена от Клиента поръчка.

6.3. Страни по договора са Търговеца и Клиента с предоставените данни при регистрацията на поръчка.

6.4. Клиентът изпраща поръчка през електронния магазин, с което заявява желание да получи съответната Стока от Търговеца срещу заплащане.

6.5. Търговецът уведомява клиента по електронен път или телефон, че поръчката е получена, което няма смисъл на приемане на поръчката или поемане на някакъв ангажимент от страна на Търговеца.

6.6. Търговецът има право да не достави всички Стоки от Поръчката поради изчерпване на складовата наличност, промяна в цената, или по собствено усмотрение. Във всички случаи Търговецът уведомява Клиента за това по имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително стойност на Стоката.

6.7. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговецът и Клиента се счита за сключен, когато Клиента получи информация по електронен път, че Търговецът е готов да изпрати Стоката или услугата.

6.8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

6.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена от Търговеца, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 1. ПОРЪЧКА
  7.1. Клиентът може да прави Поръчки на предлаганите от https://krushka.bg/ Стоки по всяко време със или без регистриран профил, следвайки стъпките описани в Сайта. При регистрацията на профил ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД предоставя на физическите и юридическите лица търговски отстъпки. За всички юридически лица търговската отстъпка е определена според бизнес сектора, които са посочили. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД запазва правото едностранно да променя процентните отстъпки на своите регистрирани клиенти.
  7.2. С изпращане на поръчката, Клиентът декларира, че информацията предоставена от него е актуална и пълна за завършване на процеса по закупуване.
  7.3. Картата на всеки артикул отразява статуса на складовия запас с НАЛИЧЕН, НЕ НАЛИЧЕН, както и наличното количество. Възможно е след изпращане на поръчката и преди актуализиране на системата, наличността на някои или част от поръчаните стоки да е изчерпана, за което Клиента ще бъде уведомен по електронен път или по телефона.
  7.4. След изпращане на поръчката, Клиентът се съгласява, Търговецът да се свърже с него чрез всички комуникационни средства за потвърждаване на наличността, цените и сроковете на доставка.
  7.5. Търговецът може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчката, направена от Клиента, за което следва да го уведоми. Отказът за изпълнение не носи никакви задължения на някоя от страните или отговорност за нанесени вреди при следните случаи:
 • непълна и невярна информация, предоставена от Клиента
 • действията на клиента могат да нанесат вреда от всякакъв вид на Търговеца или негови партньори
 • липса на складова наличност
 • осъществяване на парична транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца

8.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКА

8.1. Отстъпка от – 5% се предоставя само след регистрация на профил и е валидна за всички продукти, поръчани онлайн на https://krushka.bg.
Oтcтъпĸaтa нe вaжи пpи пoĸyпĸи нa cтoĸи, вĸлючeни в тeĸyщи aĸции, пpoмoции и вcичĸи oбявeни в мaгaзинa нaмaлeния. Oтcтъпĸaтa, пpeдocтaвeнa пpи регистрация, нe ce ĸoмбиниpa c ниĸaĸви дpyги oтcтъпĸи, вaлидни в онлайн магазина.
При онлайн покупка отстъпката се активира автоматично, когато Клиента влезе в профила си.
8.2. Прекратяване
ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД имa пpaвo eднocтpaннo и бeз пpeдизвecтиe дa пpeĸpaти и/или дa ограничи изпoлзвaнeтo нa отстъпката съобразно своята политика.
ПОЛАР ЕЛ ГРУП ГРУП ООД имa пpaвo пo вcяĸo вpeмe eднocтpaннo дa пpoмeня нacтoящитe ycлoвиятa зa пoлзвaнe нa отстъпка. Bcяĸa пpoмянa нa ycлoвията за получаване и ползване на отстъпка щe бъдe публикувана своевременно на https://krushka.bg.
ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД нe нocи oтгoвopнocт cпpямo Клиентите, зa ĸaĸвaтo и дa e пpoмянa в Oбщитe ycлoвия и/или мoдифиĸaция нa политиката за търговски отстъпки или нeйнoтo пpeĸpaтявaнe, дoĸoлĸoтo yчacтницитe paзбиpaт и ce cъглacявaт, чe търговската отстъпка се предоставя пo eднocтpaннa инициaтивa нa дpyжecтвoтo.

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
  9.1. Клиентът има право да се откаже от Договора за покупко – продажба от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор за доставка на много стоки с една поръчка.
  9.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът следва да уведоми писмено https://krushka.bg/ за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление изпратено чрез попълване на бланката за отказ (Форма за връщане) на електронния магазин като посочи имената си, адрес, телефон, електронен адрес и номер на поръчка, номер на банкова сметка.

9.3. При отказ от договор от разстояние, Клиентът е длъжен да върне платената предварително стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получeна стоката.

9.4. При отказ от договор от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, включително и разходите за доставка до 14 дни след получаване на уведомлението от Клиента, че се отказва от договора.

9.5. Сумата за възстановяване ще бъде възстановена както следва:

 • плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било получено плащането
 • плащания, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, предоставена от Клиента във Формата за връщане

9.6. При отказа от договор от разстояние, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите към Клиента, докато не получи стоките или докато Клиента не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

9.7. Разходите за връщане на стоката се плащат от Клиента.

9.8. Право на връщане на стока имат само потребителите по ЗЗП.

9.9. Стоките трябва да бъдат върнати с оригиналната опаковка, документация. При отказ от договор за повече от една Стоки, които са една марка и един модел, Клиентът може да разпечата само един продукт, останалите трябва да бъдат върнати в ненарушена опаковка.

9.10. Правото на отказ не се прилага за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, и др. Клиентът има право да предяви Рекламация според Общите условия.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

10.1. Всеки клиент има достъп до сайта https://krushka.bg/

10.2. Регистрация на поръчка е позволена с или без регистрация на акаунт.

10.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

10.4. Клиентските отстъпки не се калкулират при поръчки на продукти на промоция или при продукти с намалени цени.

10.5. Преди регистрирането на поръчка всеки Клиент потвърждава, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия.

10.6. При регистрацията на всяка поръчка, Клиентът трябва да въведе всички необходими данни за извършване на доставка на Стоки. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на Поръчките при предоставени неверни или непълни данни.

10.7. При онлайн плащане или плащане с банков трансфер, Търговецът не носи отговорност за разходите свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента във връзка с транзакцията. Тези разходи са за сметка на Клиента.

10.8. https://krushka.bg/ си запазва правото да ограничи достъп на Клиент до регистрация на Поръчка или до някой от платежните методи, ако това би довело до негов ущърб като не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение. За информация относно причините за ограничен достъп, моля свържете се с нас.

10.9. Клиентът има право да публикува мнения в посочените раздели за Стоките и услугите, които https://krushka.bg/ предоставя. Мнения, които съдържат нецензурни думи или неподходящо съдържание ще бъдат премахнати. Търговецът има право да обработва получената информация, без да мотивира действията си във връзка с това.

10.10. Комуникация между Клиента и Търговеца може да се осъществява чрез посочените на сайта канали за комуникация или чрез директната форма за контакт.

10.11. При създаване на акаунт в Сайта, Клиента има възможност да даде съгласието си за получаване на електронен бюлетин. Отказ за получаване на електронен бюлетин може да бъде изразен чрез линк за отказ, който се намира в съдържанието на всеки бюлетин или чрез директен контакт с нас на polar-sales@abv.bg. Отказът от получаване на бюлетин не означава отказ от настоящите условия.

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ 11.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
  11.2. В процеса на поръчване, Клиентът трябва да избере между възможните начини на плащане
 • Плащане в брой с наложен платеж – Клиентът е задължен да заплати пълната стойност на поръчката в момента на доставката на стоката от оторизиран представител/подизпълнител
 • Плащане по банков път – Клиентът заплаща пълната стойност на поръчката по банкова сметка на ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД с основание за плащане – номера на поръчката и дата. След получаване на плащането по банковата сметка на ПОЛАЕР ЕЛ ГРУП ООД, доставката на стоките ще бъде въведена за изпълнение.
  11.3. За всеки договор от разстояние, Клиентът е длъжен да предостави необходимата информация за издаване на фактура според действащото законодателство.

11.4. Търговецът ще издаде фактура на Клиента въз основа на предоставената информация за всеки договор от разстояние.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1. Търговецът трябва да достави потвърдените Стоки на посочен от Клиента адрес за доставка, офис на куриер или офис на търговски обект след или срещу извършено плащане.

12.2. Търговецът е длъжен да осигури подходяща опаковка за транспортиране на Стоката и съпътстваща документация.

12.3. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставката по вина на подизпълнители.

12.4. Търговецът не носи отговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, ако Клиентът е предоставил невярна, неточна или непълна информация.

12.5. Срокът за доставка на потвърдена и заплатена стока до посочен от Клиента адрес е от 24 часа до 7 дни след потвърждение на поръчката при условие, че стоката е налична. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
При всички случаи на забавяне на доставката, Търговецът ще уведомява Клиента по електронен път.
При изчерпана наличност, Търговецът ще информира Клиента за възможните срокове на доставка и ще му предложи избор за приемане срока на доставка, връщане на заплатената сума за неналичните Стоки, замяна с подобни налични продукти или замяна с други налични продукти.
12.6. https://krushka.bg/ може да поиска допълнително потвърждение на направената поръчка, по телефон или имейл. В случай на липса на потвърждение от страна на клиента, Поръчката се счита за отменена.

12.7. ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставени стоки.

12.8. При получаване на стоката, Клиентът или упълномощено от него лице следва да прегледа внимателно Стоките за евентуални външни видими дефекти – повреди, удари, други. При установяване на щети при доставка, Клиентът трябва да опише в протокол, в присъствието на извършилия доставката, констатираните дефекти и незабавно уведомява https://krushka.bg/ на тел: 0882 361060 на polar-sales@abv.bg.

12.9. При липса на забележки от страна на Клиента при получаване на пратката, всички претенции за загуба, видими щети или механична повреда губят валидност.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.1. Съдържанието, текстовете, логата, всички графични изображения, надписи, символи, мултимедийно съдържание на Сайта са изключителна собственост на https://krushka.bg/

14.2. Клиентът няма право да копира, разпространява, публикува, променя, предоставя на трети лица, прехвърля, продава, копира Съдържанието от https://krushka.bg/ без изричното съгласие на последния.

14.3. Клиентът може да използва Съдържанието само за лични, нетърговски цели, които не противоречат на Общите условия.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

15.1. Клиентите носят отговорност за запазване поверителността на тяхната парола и достъп до акаунта.

15.2. При използването на Сайта, Клиента се съгласява, че всички лични и други данни, които предоставя на Търговеца, могат да бъдат използвани, без да се изисква съгласието на Клиента, за законосъобразни цели, включително и за директна връзка с Клиента и маркетингови цели.
15.3. Клиента се съгласява, че информацията, която е предоставил на Търговеца може да бъде използвана, възпроизвеждана, публикувана, разпространявана, променяна.

15.4. Клиентът няма право да разкрива информация относно договора от разстояние без съгласието на Търговеца.

 1. ГАРАНЦИИ

Всички продукти представени на сайта на krushka.bg имат законова гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на магазина. Продуктите са нови и се доставят в оригинална опаковка.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

Клиентът има право на рекламация, съгласно раздел Рекламации, публикуван на интернет страницата на електронния магазин.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера или представител на Търговеца.
 2. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

19.1 Всички Клиенти имат право да публикуват коментари и ревюта за стоки на български език. След оценка на съдържанието, https://krushka.bg/ ще ги публикува.

Коментарите и ревютата трябва да съдържат обективно мнение, основаващо се на преки впечатления относно предимствата и недостатъците на стоките, установени по време на използването им.

19.2. Коментари и ревюта, които нямат връзка със стоката няма да бъдат публикувани.

19.3. Коментари и ревюта съдържащи нецензурно, неуместно, нетолерантно съдържание няма да бъдат публикувани, както и съдържание, което нарушава нечии права.

19.4. Коментари и ревюта съдържащи рекламни послания за конкуренти, които нарушават търговските практики и етика няма да бъдат публикувани.

19.5. Коментари и ревюта съдържащи линкове към други страници със сходна търговска дейност няма да бъде публикувани.

19.6. Коментарите и ревютата не трябва да бъдат свързани с цени или промоционални оферти, поръчки и изпълнение.

19.7. Публикуваните коментари и ревюта съдържат оригиналното съдържание изпратено от автора им.

19.8. Търговецът придобива право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, превежда и разпространява изпратените коментари и ревюта.

19.9. Въпроси и коментари относно жалби и оплаквания, моля изпратете на polar-sales@abv.bg

 1. ОТГОВОРНОСТ

20.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

20.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

20.3. Интернет не е защитена или свободна от грешки среда и Продавачът не поема отговорността за каквито и да е загуби или вреди произлизащи от използването на сайта. При технически повреди, които могат да доведат до разместване и публикуване на невярна информация, Продавача следва да уведоми Купувача преди изпращане на поръчката.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права да контролирате тези действия.

ЛИЧНИ ДАННИ
лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
Събираме само информацията, която Вие ни предоставите: име, адрес, имейл, телефон или фирмени данни, за да извършваме нашата дейност. Вашите лични данни стават част от нашата база с данни чрез:
Данни от изложения
Данни от визитки
Данни от посещения
Данни от препоръки
При регистрация за бизнес партньорство
При сключване на договор
При регистрация за получаване на информационни/промоционални бюлетини
При регистрация на гаранции
При регистрация в електронни магазини
При закупуване на стока
При предявяване на рекламации
Публично достъпна информация
Други законни средства

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:
Изпълнение на поръчки и договори
Оказване на консултантска помощ на клиенти / чат
E-mail маркетинг
Multimedia messages
Комуникация по телефона
Изпращане по пощата
Бизнес преговори

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти, промоции, новини и предстоящи събития, промени в условията и фирмената ни политика, вътрешни проверки и анализи. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като се свържете с нас.
За да защитим личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, са въведени административни, технически и физически мерки. Служителите на ПОЛАР ЕЛ ГРУП са задължени да спазват всички мерки за опазване на поверителността на личните Ви данни, които са въведени и техният достъп е ограничен до необходимостта за извършване на задълженията.

За случаите, в които ПОЛАР ЕЛ ГРУП споделя информация за Вас с трети лица, действащи като изпълнители за определени услуги, ПОЛАР ЕЛ ГРУП има сключени споразумения, че са спазени всички нива на защита на данните според уговорения стандарт за това.
Личните Ви данни ще бъдат съхранени за период, необходим да бъдат изпълнени целите, но не по-дълъг от предвидения срок по закон. Определен е срок за съхранение според вида на данните и целите, за които те са необходими. След изтичане на определения срок, данните се изтриват.

ПОЛАР ЕЛ ГРУП не обработва лични данни за лица под 18 години, без изричното съгласие на техните родители или законни представители.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД използва различни видове бисквитки, за да предостави достъп до основни услуги на потребителите, да подобри функционалността на своя уебсайт, и да достави онлайн реклами съобразени с персоналните интереси. Бисквитките които ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД използва в домейна https://krushka.bg/ основно служат за:

 • Възможност за създаване и разпознаване на потребителския акаунт
 • Улесняване на потребителите в навигацията на уебсайта и онлайн пазаруването
 • Запомняне на продуктите в потребителската кошница
 • Предоставяне на реклама, която да бъде подходяща и интересна за потребителите
 • Запомняне на разгледаните от потребителите продукти и по-лесното връщане към тях

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на Вашето интернет устройство (компютър, таблет или телефон). Бисквитките не съхраняват Вашите лични данни, те не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в устройството Ви.

Видове бисквитки използвани на нашия уебсайт.

Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са от съществено значение за нашия уебсайт. Те Ви дават възможност да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функции. Без тези бисквитки не можем да Ви предоставим услугите, които позволяват на този уебсайт да функционира.

Бисквитки за производителност. Тези бисквитки събират информация за начина по който посетителите използват уебсайта. Те предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на уебсайта и помагат за идентифициране на проблемите, които нашите потребители могат да изпитват. Това ни позволява да подобрим структурата и съдържанието на нашите онлайн страници.

Бисквитки за функционалност. Този вид бисквитки служат за подобряване на Вашите посещения на уебсайта. Тези бисквитки ни позволяват да запомним Вашето потребителско име и Вашите езикови предпочитания за следващия път, когато отново посетите нашия уебсайт. Запомнянето на Вашите предпочитания ни дава възможност да Ви предоставяме услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.

Бисквитки за реклама. Този вид бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания, съобразени с Вашите интереси и активност в мрежата. Тези бисквитки помагат при определяне ефективността на промоционалните и рекламни кампании.

Ограничаване и изтриване на бисквитките.

Опциите на всеки браузър дават възможност за променяне на настройките за бисквитките. Ако ограничите или изтриете бисквитките, това може да доведе до известни затруднения при навигацията на уебсайта и някои функционалности могат да станат недостъпни за Вас.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

ПОЛАР ЕЛ ГРУП не отговаря за защитата на личните Ви данни в социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
ВАШИТЕ ПРАВА

Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

КОНТАКТИ ЗА ВЪПРОСИ

В случай, че искате да упражните правата си или имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас по някой от следните начини:

Обадете се на: 0882 361060
Пишете на: polar-sales@abv.bg

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, ще бъдете уведомени по подходящ начин.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  22.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
22.3. Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между www.krushka.bg и клиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български органи.

Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

В процеса на поръчване, Клиентът трябва да избере между възможните начини на плащане

– Плащане в брой с наложен платеж – Клиентът е задължен да заплати пълната стойност на поръчката в момента на доставката на стоката от оторизиран представител/подизпълнител

– Плащане по банков път – Клиентът заплаща пълната стойност на поръчката по банкова сметка на Krushka.bg с основание за плащане – номера на поръчката и дата. След получаване на плащането по банковата сметка на Krushka.bg, доставката на стоките ще бъде въведена за изпълнение.