Клиентът има право да предяви рекламация в следните случаи:

 • Несъответствие с поръчаната стока
 • Констатирани липси
 • Явни дефекти на стоката
 • Скрити дефекти на стоката
  Рекламация при несъответствие с поръчаната стока, констатирани липси или явни дефекти се предявява в деня на получаване на стоката чрез попълване на Протокол в присъствието на куриер. В противен случай стоките се считат за приети без забележка.
  В случай на своевременна и основателна рекламация, Krushka.bg предприема необходимите действия за отстраняването й. Транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от Krushka.bg.
  Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията.
  При подаване на рекламация, Клиентът представя:
 • Касова бележка или фактура
 • Снимков материал
 • Други документи доказващи несъответствието на стоката с договореното.
  След приемане на рекламацията като основателна от страна на Krushka.bg, Клиентът може да претендира за:
 • Възстановяване на заплатената сума
 • Замяна на стоката с друга
 • Отбив от цената.
  Ако в рамките на 30 дни след приемане на рекламацията като основателна, Клиентът не потвърди една от изброените по-горе възможности, Krushka.bg запазва правото си да се разпорежда
  със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея.
  При отхвърляне на рекламация,Krushka.bg уведомява Клиента за становището си на имейл.
  На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително уведомен за несъответствие или дефект.
 • Вашето искане за рекламация ще бъде обработено след като попълнете Формата за връщане на стока (тук).
  Искания за рекламации се обработват в работни дни (понеделник – петък) от 8:30 до 17:00 часа, без почивни дни и официални празници.

Контакт за рекламации: polar-sales@abv.bg